Algemene voorwaarden.

Versie 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Bouwina Kant, handelend onder de bedrijfsnaam, Bouwina Kant Fotografie. Hieronder de gegevens van de fotograaf:

Bouwina Kant Fotografie

Website: www.bouwinakantfotografie.nl

E-mail: info@bouwinakantfotografie.nl

Kvk: 73501700

Vestigingsplaats: Giessen (N.Br.)

Tel. 06-38270619

 

Begripsbepaling

1. In deze algemene voorwaarden wordt Bouwina Kant, gevestigd te Giessen, aangeduid als de fotograaf.

2. De opdrachtgever is de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft en de opdrachtgever accepteert tevens deze algemene voorwaarden.

3. De partijen, zijn de fotograaf en de opdrachtgever samen.

4. De opdracht is de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

5.De overeenkomst, is de overeenkomst van de opdracht tussen de fotograaf en de opdrachtgever.

6. Met schriftelijk wordt bedoeld de elektronische communicatie, waaronder e-mail, waarin de identiteit van de afzender duidelijk is en de echtheid van de communicatie vast staat. De opdrachtgever is altijd verplicht om dit bewijs te kunnen overleggen.

7. Met gebruik wordt bedoeld het verveelvoudigen en/of openbaar maken met de betrekking tot de Auteurswet.

 

Toepassing Algemene Voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Bouwina Kant Fotografie.

2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. De opdrachtgever gaat automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze algemene voorwaarden. Mocht de opdrachtgever toch bezwaar hebben dan kan dit schriftelijk voor dat de te leveren dienst of product plaats vindt, aangegeven worden.

 

Aanvaarding van de opdracht

1. De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst, dit kan mondeling of schriftelijk, maar wordt altijd schriftelijk bevestigd. Een (aan)betaling is tevens een bevestiging van aanvaarding.

 

Cadeaubonnen

1. De fotograaf biedt alleen cadeaubonnen van haar zaak aan die alleen bij haar verzilverd kunnen worden.

2.Cadeaubonnen kunnen niet in contanten worden uitbetaald.

3. Cadeaubonnen zijn tot en met 1 jaar na uitgiftedatum geldig. Daarna vervalt de waarde van de cadeaubon.

4. De overwaarde van een cadeaubon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. De bon kan dus alleen gebruikt worden als complete betaling of als aan- en of deelbetaling.

 

Uitvoering van de opdracht

1. De fotograaf zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren en binnen haar kennen en kunnen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De fotograaf garandeert geen resultaat maar een inspanningsverbintenis naar beste vermogen.

2.De opdrachtgever is verplicht mee te werken aan de aanwijzingen van de fotograaf.

3. De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. De fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht toe te passen. Een nabewerking hierbuiten is alleen na overleg mogelijk en kan extra kosten met zich meebrengen.

 

Levering

1. De fotograaf communiceert met de opdrachtgever over de vermoedelijke levertijden.

2. Online presentaties van fotoshoots hebben een geschatte levertijd van 14 tot 21 dagen.

3. Afwijkingen van de vermoedelijke levertijd worden 3 dagen voor het aflopen van de vermoedelijke levertijd medegedeeld met tevens de mededeling van een nieuwe vermoedelijke levertijd.

4. De online presentatie is tijdelijk zichtbaar. Max. 1 maand na plaatsen. Tegen betaling kan dit verlengd worden.

5. Nabestellingen kunnen tot 3 maanden na de fotoshoot gedaan worden. De bestanden van de opdrachtgevers worden beveiligd en versleuteld opgeslagen bij de fotograaf. Na 3 maanden worden de bestanden bij de fotograaf vernietigd in verband met de AVG verordening/ privacyregels. De fotograaf heeft haar bestanden beveiligd met virusscanners/programma’s.

6. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, in JPG formaat aangeleverd via WeTransfer.

7. De fotograaf levert geen onbewerkte bestanden, maar levert enkel de door haar gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct.

8.Er wordt niet eerder geleverd nadat de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

9. De fotograaf kan afwijkende betalingscondities schriftelijk overeenkomen.

10. RAW-bestanden worden niet geleverd en blijven ten allen tijden eigendom van de fotograaf.

 

Vergoeding

1.De fotograaf maakt voor aanvang van de werkzaamheden de prijs bekend waartegen de opdracht zal worden uitgevoerd.

2. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Betalingsvoorwaarden

1. De fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen.

2. Het verschuldigde bedrag voor de opdracht gegeven door de opdrachtgever, dient vooraf betaald te worden. Dit kan d.m.v. een betaalverzoek of de opdrachtgever maakt het zelf over naar het rekeningnummer van de fotograaf. In overleg mag er contant betaald worden.

 

Opschorten, ontbinden en annuleren

1. Bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van een verwijtbaar nalaten of handelen van de opdrachtgever brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

2. In geval van ernstige privé omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf indien dat gewenst wordt, zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen of zorgen voor een terugstorting op de rekening van de opdrachtgever.

3. Indien schriftelijk overeengekomen is dat niet vooraf betaald hoeft te worden en indien een factuur dan niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotograaf.

4. In geval van annuleren van een opdracht binnen 24 uur voor de geplande opdracht heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, vermindert met nog niet gemaakte kosten.

 

Klachten

1.De betalingsverplichting vervalt niet na ingediende klachten of bezwaren.

 

Auteursrecht en publicaties

1. Auteursrecht en elk ander recht dat door de Nederlandse wet aan de fotograaf wordt toegeschreven, zoals rechten van intellectuele eigendom, van alle producten en diensten van de fotograaf blijven altijd in het bezit van de fotograaf.

2. De fotograaf mag ten allen tijde de producten of diensten naar eigen inzicht gebruiken voor zowel commerciële als niet- commerciële doeleinden. Mits daar toestemming van de opdrachtgever voor is gegeven.

3. De auteursrechten op geleverde foto’s berusten altijd bij de fotograaf. Indien de opdrachtgever de foto wil gebruiken of publiceren, dan moet hiervoor altijd voorafgaand schriftelijke toestemming aan de fotograaf worden gevraagd tenzij de fotograaf en de opdrachtgever gekozen hebben voor overdracht van het portretrecht.

4.Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om producten te vermeerderen of te publiceren zonder vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan de fotograaf.

5. De opdrachtgever moet vooraf schriftelijk toestemming vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

6. De opdrachtgever moet de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding in acht nemen.

7. Het is niet toegestaan om de geleverde producten op welke wijze dan ook te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

8. Elke wijze van gebruik van producten of diensten van de fotograaf die niet zijn overeengekomen door de partijen, worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

9. Als er inbreuk op de auteursrechten of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf plaats vindt, wordt er een vergoeding in rekening gebracht voor de geleden schade als ook de gebruikelijke licentievergoeding wat bij de inbreuk past.

10. Een schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van de producten of diensten van de fotograaf.

 

Het wijzigen van deze algemene voorwaarden.

1. De fotograaf kan ten allen tijde deze algemene voorwaarden aanpassen of wijzigen. Deze wijzigingen van de algemene voorwaarden hebben alleen werking voor opdrachten gesloten na het wijzigen van deze voorwaarden.

 

Privacy en geheimhouding

1. De fotograaf respecteert alle privacy van haar opdrachtgevers, ze behandeld alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, tenzij hier wettelijk om wordt gevraagd. De fotograaf zal zich houden aan de informatie en inlichtingenplicht en aan de bewaarplicht van de belastingdienst.